Bemutatkozás

 

A Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége a Nógrád megyei cigány kisebbségi önkormányzatok képviselőinek, illetve szószólóinak társulása.

A szövetség célja a megyében élő cigányság képviselete, érdekeinek védelme, a konfliktuskezelési és érdekérvényesítési feladatok végrehajtása.

A szövetség 1996-ban alakult azzal a célkitűzéssel, hogy segítse a roma érdekérvényesítés megvalósulását, minden olyan kérdésben eljárjon, ahol hátrányos megkülönböztetés tapasztalható: önkormányzati, munkahelyi, oktatási, rendőrségi és egyéb területeken.

Működési területén a szövetség jó partneri viszonyt alakított ki polgármesterekkel, a cigány kisebbségi önkormányzatok vezetőivel, szakmai szervezetekkel és a településeken működő intézményekkel egyaránt, mely elősegíti az összehangolt tevékenység végzését.

2012.06.15-én Kállai Ernő, a nemzetiségi jogokért felelős helyettes biztos javaslatára Berki Judit és az általa vezetett, 2000-ben alapított Bátonyterenyei Tanoda kapta a Justitia Regnorum Fundamentum-díjat. Szabó Máté alapjogi biztos köszöntőjében emlékeztetett, az ombudsmanok által 2007-ben alapított díjat az emberi és állampolgári jogok védelme területén kifejtett kiemelkedő helytállás, szakmai tevékenység elismeréseként ítélik oda az intézmény megalakulásának évfordulója alkalmából, amely az első biztosok megválasztásának napja. A Justitia Regnorum Fundamentum, vagyis "Az igazság a birodalmak alapja" I. Ferenc osztrák császár és magyar király jelmondata volt.

A szervezet alapszabályzata

Fényképek


A megyében 1996-tól látunk el jogvédelmi tevékenységet, az első időszakban a Roma Parlament Jogvédő irodájának ügyvédjével – Dr. Pánczél Mártával – dolgoztunk együtt, a későbbiekben a Másság Alapítvány képviseletében Dr. Muhi Erikával, valamint a gyöngyösi illetőségű Dr. Szántó Gellért ügyvéddel. Az Igazságügyi Minisztérium által létrehozott Antidiszkriminációs Hálózathoz önként vállalt feladatként csatlakoztunk, mert ezt a fajta tevékenységet eddig is mi láttuk el, valamint szükségesnek tartottuk, hogy a megye 2 részén legyen biztosítva az ügyfélfogadás, abból indulva ki, hogy sok esetben az utazási költségek előteremtése is nagy problémát okoz, valamint a mi felszereltségünk, eddigi tapasztalataink, a fogadási idők biztosítása sokkal inkább megfelel a hozzánk forduló emberek számára.

Annak ellenére, hogy Nógrád megyében két helyszínen is - Balassagyarmat és Bátonyterenye - működik az Igazságügyi Minisztérium ADH-s hálózata, a teljes hivatali adminisztráció és ügyintézés nálunk zajlik, mivel Balassagyarmaton még az ügyfélfogadáshoz szükséges megfelelő körülményeket sem tudják biztosítani. Az ügyvéd úr minden héten keddi napokon tart Bátonyterenyén ügyfélfogadást, Balassagyarmaton pedig szerdai napokon, de ott csak felveszi a panaszos ügyeket, és mindent nálunk végeztet el a 2 adminisztrátorral.

Az eddigi legnagyobb eredményünknek tartjuk, hogy Furman Dr. segítségével a mi irodánk által feltárt jogsérelmet sikerült a bíróságon mind első, mind másodfokon bizonyítani a munkahelyi diszkriminációt!

 

2011.10.17-étől a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) szervezettel kötött együttműködési megállapodás keretében TASZPONT működik a Roma Közösségi Házban.

Hétfőtől csütörtökig 14-16 óra között tudunk biztosítani ingyenes konzultációs lehetőséget a TASZ ügyvéd munkatársaival.

Jogi képviseletet is ellátnak  olyan, a terepmunkát végző munkatársak által felderített vagy a jogsegélyszolgálat útján eljuttatott ügyekben, amelyek súlyuknál és tárgyuknál, vagy az érintettek nagy számánál fogva alkalmasak a jogalkalmazás és végső soron akár a jogalkotás befolyásolására is. Abban a kérdésben, hogy mely ügyek felelnek meg ezeknek a feltételeknek, a TASZ dönt.

A jogi tanácsadás teljesen ingyenes, minden érintettet szeretettel várunk a megjelölt időpontokban!

 

Fényképek


A Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége megalakulása óta nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a csatlakozott kisebbségi önkormányzati képviselőket felkészítse arra a szakmai munkára, amelyet az egyes településeken kell végezniük a kisebbségi törvény, az önkormányzati törvény, az alkotmány stb. előírásainak és céljainak megfelelően.

Szerencsére a tapasztalatok azt bizonyítják, hogy az 1994-es állapotokhoz képest jelentős fejlődésen mentek keresztül az egyes kisebbségi önkormányzatok ill. képviselők: alkalmassá váltak helyi szinteken megfelelő érdekérvényesítő szerepet betölteni a cigányság helyzetének javítása érdekében, és a települési önkormányzatokkal megfelelő együttműködéseket kialakítani.

Az utóbbi években a képzéseket az együttműködő partnerekkel közösen tartottuk. Ez azért is volt nagyon fontos a számunkra, mert a képzésen részt vevők kölcsönösen tájékoztatták egymást a problémákról. Kialakult egyfajta párbeszéd, mely mindig a problémák megoldását célozta úgy, hogy új ismeretanyagokkal bővült a jelenlévők tudása.

A továbbiakban is szeretnénk a képzéseket folytatni, mert ezeken az alkalmakon van igazán lehetőség a tudás közvetlen átadására, a tapasztalatszerzésre.

Fényképek


A Tanoda célja a hozzánk járó gyermekek iskolai sikereinek erősítése, jobb tanulmányi eredményre való törekvés, pozitív minta mutatás, mivel a kollégiumban tanító pedagógusok között roma származásúak is vannak.

Távolabbi cél, hogy az idejáró gyermekek között egyre többen fejezzék be sikeresen az általános iskolát, váljanak jogosulttá ösztöndíj támogatásokra, és érettségit adó középiskolában tanuljanak tovább.

Pedagógiai cél, hogy kiscsoportokban a gyermekre minél több időt szánva, egyéni fejlesztéssel segítse pótolni a lemaradásokat, illetve tantárgy-specifikusan készüljenek fel a következő héten várható tananyag elsajátítására a fiatalok.

A Tanodában tanító pedagógusok folyamatosan értékelik és dicsérik a gyermekek munkáját, ezáltal is segítve a tanuláshoz való sikeres hozzáállást.

Kedden Ifjúsági Klubot működtetünk, amelynek programja a személyiségfejlesztés, önismeret –identitás-erősítés területeire fókuszál – vezetője szintén roma származású pedagógus.

Szerdán komplex művészeti nevelés folyik ugyanezen a helyszínen, ahol a gyermekek manuális kézügyességet fejlesztő foglalkozások vannak, valamint szerepet játszik a cigány irodalom, mese és zenevilággal való foglalkozás.

Célunk, hogy a gyermekeket és a szülőket közösen segítsük abban, hogy minél eredményesebben tudjanak tanulni a nevelési, oktatási intézményekben.

A program sikeres, a családdal való együttműködés jó, több szülő szombatonként elkíséri a gyermekét, találkozik a pedagógusokkal, érdeklődik a gyermek teljesítménye iránt.

Fényképek


Az alapítók mindig is fontos célnak tartották, hogy a cigányság hagyományai, kulturális értékei ne vesszenek el, és váljanak részévé az egyetemes és magyar kultúra részévé.

Ennek érdekében pl. évtizedeken keresztül rendezte meg Roma Művészeti Fesztiválját a megyében, együttműködésben a Nógrád Megyei Közművelődési Intézettel.

A Roma Közösségi Házban számos roma származású művész alkotása tekinthető meg: Oláh Jolán, Balogh Balázs András, Káli-Horváth Kálmán, Vári Zsolt, Radics Szilveszter, Oláh Lajos, Ráczné Kalányos Gyöngyi, Váradi Gábor.

A TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0084. sz. program keretén belül a cigány tánc, hagyományok, kosárfonás mesterségét sajátíthatták el a résztvevők, valamint Szuhay Péter, Kőszegi Edit, Daróczi Ágnes, Bársony János, Oláh József, Oláhné Csercsics Ivett, a Karaván Família, Romano Glaszo és a Cinka Panna Cigányszínház nyújtott segítséget a kultúra megismerésében.

Fényképek


 

2003-ban az országban elsőként hoztunk létre Bátonyterenyén a FREESOFT RT-vel közösen egy számítógépes távmunkahelyet. 15 alacsony iskolai végzettséggel rendelkező ember kapott képzést, majd foglalkoztatták számítógépes adatrögzítőként. A legkorszerűbb technikával a NYUFI és a TB anyagait digitalizálták, valamint az önkormányzat több folyóméter terjedelmű iratait. Sajnos megrendelés hiányában 2009-ben a cég megszüntette a veszteséges foglalkoztatást.

2003-2006 között a Megyei Munkaügyi Központ támogatásával 6 fő érettségizett roma származású fiatalt alkalmaztunk roma foglalkoztatás-szervezőként. A szakirányú képzés befejezése után az volt a feladatuk, hogy minél több embert vonjanak be a kistérségből képzésbe, ill. legális foglalkoztatásba. Az önkormányzati közfoglalkoztatási programok után mi helyeztük el a legtöbb munkanélkülit, vagy vontuk be a regisztrációba.

A telep-felszámolási munka folytatásaként létrehoztuk az Összefogás a Szegénység Ellen Szociális Szövetkezetet, és 10 főt foglalkoztatunk közhasznú munkavégzés keretében.

 

2012.07.01-2012.11.30. között a Regionális Civil Központ Alapítvánnyal kötött megállapodás szerint 3 fő betanított épületfalazó képzést végzett fiatal számára biztosítjuk a munkatapasztalat megszerzését: a jelzett időszakban a Tanoda épületének felújítását, az udvari színpad betonozását, és kőműves javítási munkákat végeznek el a Közösségi Házon és környékén.

 

2012-ben sikerült együttműködési megállapodást kötni az Eger Erdő ZRt-vel, így lehetőségünk nyílt arra, hogy erdőtisztítási munkát kapjunk.  5 fő közmunkást foglalkoztatunk fakitermelőként, 5 főt pedig a biobrikettálásnál hulladékfeldolgozó munkakörben. A kitermelt fát értékesítjük, ebből próbáljuk a foglalkoztatás 30%-os önerejét előteremteni, és bízunk abban, hogy az együttműködés az erdészettel folyamatos és hosszú távú lesz.

Fényképek


2010-ben az SZMM pályázati felhívásán eredményesen vettünk részt, és ennek segítségével sikerült 2 roma telepet is felszámolni Bátonyterenyén: Gyula-akna és Alsó-katalin lakosságát helyeztük el integrált lakókörnyezetben. A 16 család (64 fő) felnőtt tagjai vettek részt egy egészségügyi szűrővizsgálaton, az alacsony iskolai végzettségűek megszerezhették a 8 általánost, jogosítványt 11 fő szerzett, 6 fő hulladékgazdálkodó, 5 fő fakitermelő-erdőművelő, 1 fő házi szociális gondozó, 2 fő élelmiszer eladó képesítést szerzett.

 

A TUTOR ALAPÍTVÁNY támogatásával a „kirekesztett közösségek terepszemléletű támogatása” c programon belül kezdtük el a settlement típusú szociális munkát Bátonyterenye 2 szegregátumában: Szorospatakon és Felsőkatalinban, ahol 18 család él mindenféle infrastruktúrától elszigetelten az erdőben!

 

Az Autonómia Alapítvány, a Soros Economic Develpment Fund és a Levi Staruss Alapítvány támogatásával pénzügyi öngondoskodást elterjesztő programot valósítottunk meg Bátonyterenyén. A program célja az alacsony jövedelemű háztartások körében népszerűsíteni a rendszeres megtakarítást, a pénzügyi tervezést. Az alapítvány azt vállalta, hogy a rendszeresen takarékoskodó családok számára ( mely havi szintű takarékbetétkönyvben elhelyezett 3.000,- és 5.500,-Ft-közötti megtakarítást jelentett ) a 7 hónapos futamidő végére a rendszeresen megtakarítók befizetéseit megduplázza, és a családok által kiválasztott fűtéskorszerűsítéshez kapcsolódóan kandallót, és csöveket biztosít a SVT WAMSLER SE Háztartástechnikai Rt támogatásával.

A célcsoport tagjainak vállaniuk kellett, hogy a futamidő alatt 6 alkalommal megrendezésre kerülő pénzügyi tanácsadáson részt vesznek családonként minimum négy alkalommal.

Bátonyterenyén a program 2011. augusztusában kezdődött és 2012. február 15-én  fejeződött be.
Nyolc család jut hozzá új fűtési eszközhöz, mely az elkövetkezendő fűtési szezonban fog igazi segítséget jelenteni a számukra.
A szövetség biztosította a projekt tárgyi feltételeit, és a helyi humánerőforrást a program lebonyolításhoz, amiért semmilyen külön juttatásban nem részesült. Ezt a feladatot önkéntes munka keretében látta el a kijelölt kolléga.
A kandallók átvételére 2012.04.02-án került sor.

 

2011-2012 között a CIB Bank támogatásának jóvoltából sikerült a 10 fő közfoglalkoztatott önerejét megteremteni. Ezen kívül 16 malacot, anya és baknyulat, csirkéket, az állattartáshoz takarmányt és tápot, valamint vetőmagot és palántákat sikerült kiosztani a rászoruló családok számára. A program lebonyolítását önkéntes szociális munka keretében végezték a szervezet munkatársai.

 

Fényképek

 


A Roma Társadalmi Integrációs Phare programba sikerül Információszolgáltatási pontként bekerülnünk, ennek megfelelően folyamatosan biztosítottuk a kistérségben élők számára az internethez való ingyenes hozzáférést – segítve ezzel a pályázatokhoz való azonnali hozzáférést, a gyors információ-áramlást. A térség és a megye különböző programjait, kisebbségekkel kapcsolatos híradásait folyamatosan juttatjuk el a Romaweb szerkesztőségéhez.

Jelenleg a Roma Közösségi Házban található számítógépes-termet ingyenesen használhatják nem csak a Tanodába járó gyerekek, hanem a számítógéppel ill. internetes elérhetőséggel nem rendelkező felnőttek is.

Fényképek


2022. évi mérleg és közhasznúsági jelentés

2019. évi mérleg és közhasznúsági jelentés

2018. évi mérleg és közhasznúsági jelentés

2017. évi mérleg és közhasznúsági jelentés

2016. évi mérleg és közhasznúsági jelentés

2015. évi mérleg és közhasznúsági jelentés

2014. évi mérleg

2014. évi közhasznúsági jelentés

2013. évi mérleg

2013. évi közhasznúsági jelentés

2012. évi mérleg

2012. évi közhasznúsági jelentés

2011. évi mérleg

2011. évi közhasznúsági jelentés

2011. évi közhasznúsági jelentés melléklete

2010. évi mérleg

2010. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi mérleg

2009. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi mérleg

2008. évi közhasznúsági jelentés

2007. évi mérleg

2006. évi mérleg

2005. évi mérleg

2005. évi közhasznúsági jelentés

2004. évi mérleg

2003. évi mérleg